206. Söyleşi: Firdevs Gümüşoğlu - Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu

Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitaplar
1.    Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, 1. Baskı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996
2.    Eğitim Materyallerinde Cinsiyetçi Ögeler, (Firdevs Gümüşoğlu’nun katkılarıyla hazırlandı.) Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Mayıs 2001.
3.    Türkiye’nin Pasteur’u: Dr. Z . Muammer Tunçman, Berfin Yayınları, İstanbul, 2001.
4.    Cumhuriyet’te İz Bırakanlar: Onuncu Yıl Kuşağı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001.
5.    Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum Modeli, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, Haziran 2005.
6.    Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, 2. Baskı, Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, Haziran 2005
7.    Cılavuz Köy Enstitüsü, Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında, YKKED Yayınları, İzmir, Kasım 2011
8.    Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, 3. Baskı, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 2013
9.    Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, Genişletilmiş 4.Baskı, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Haziran 2005

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • A1. Gümüşoğlu, F., “Yetişkin Ders Kitaplarında Toplum ve Bilimsel Düşünce (1930’lu ve 2000’li Yıllar)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-sosder), Yaz 2007, Cilt.6, Sayı: 21, s. 351-369
 • A2.  Gümüşoğlu, F., “A Pioneer In The Critical Pedagogical Approach: İsmail Hakkı Tonguç (1893-1960)”, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 10, Part 3, Published at: www.sciencebg.net, ISSN 1313-2571, September 2012, European Union, pp.12-20


B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • B1. Gümüşoğlu, F., “1935’te İstanbul’da Bir Kadın Kongresi”, folklor/edebiyat, Cilt 13, Sayı: 52, 2007/4, s. 103–115
 • B2 Gümüşoğlu, F., “Kadınların Toplumsal Alanda Güçlenmesine Bir Örnek: Yağlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”, İÜ Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, Yıl, 2012, s. 39-60


D. Kitap İçinde Makaleler

 • D1. Gümüşoğlu, F., “Eğitim ve İnsan ve Toplumsal Yaşamda Kadın”, La Turqie Kemaliste-Atatürk Döneminde Yeni Türkiye Yeni İnsan, Ed: Nezih Başgelen-Gökhan Akçura, Ray Sigorta, İstanbul, 1998, s. 45-65
 • D2. Gümüşoğlu, F., “Eğitim Materyallerinde Cinsiyetçi Öğeler”, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Mayıs 2001, Ankara, s. 27-37, 65-90.  
 • D3. Gümüşoğlu, F., “Kentli İnsan Yaratma Projesine Bir Örnek: Halkevleri”, 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Ed. Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım 2001, s.45-51.
 • D4. Gümüşoğlu, F., Türk Yurdu, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik (içinde), Ed: Tanıl Bora vd., Cilt 4, İletişim Yayınları, 2002, s.269-274.
 • D5. Gümüşoğlu, F., Ders Kitaplarındaki Cinsiyetçiliğin Seksen Yıllık Serüveni”, Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Editör: Ayşe Akın, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, s. 45-61, 2003
 • D6. Gümüşoğlu, F., “Bir Toplumsal Seferberlik Örneği: Dil Çalışmaları”, Prof. Dr. Necla Arat’a Armağan, Editör: Nazan Moroğlu, Gülsevil Erdem vd., Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2003, 187-198
 • D7. Gümüşoğlu, F., “İlköğretim Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, Cilt 3, s.317-327.
 • D8. Gümüşoğlu, F., “Bilgisayar Oyunlarında Şiddet: Çocuklar ve Gençler”, Terör, Şiddet ve Toplum, Editör: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005
 • D9. Gümüşoğlu, F., “Patronaj Kalıplarına Karşı Başkaldırı Eğitimi: Köy Eğitmen Kursları ve Köy Enstitüleri”, Eğitimde Reform ve Finans Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör: Songül Sallan Gül- Hüseyin Gül, SDÜ Köy Enstitüleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Isparta, 2007, s.106–117.
 • D10. Gümüşoğlu, F., “Yerel Yönetim Politikalarında Kadınların Temsiliyetine Bir Örnek: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Bülteni’nde Kadın Kimliği”, İstanbul, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Yayını, İstanbul, 2007, s.431–442.
 • D11. Gümüşoğlu, F., “Memory Politics and What is Vocalized within Memory: An Example of Collective Identitity Construction; Cılavuz Village Instiute”, Memory and Nostalgia, Ed: Atilla Silkü, Murat Erdem, Patric Folk, EÜ, İzmir, 2009, pp.125–150
 • D12. Gümüşoğlu, F., “Mustafa Necati Dönemi Eğitim Politikalarının, 1928-1938 Yılları Arasında Yayımlanan Ders Kitaplarındaki İzdüşümü”, Mustafa Necati ve Cumhuriyetin Eğitim Devrimi, Ed. Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, 2009, s. 342-353
 • D13. Gümüşoğlu, F., Kars Gazetesi’nde İdeal Köy, İnkılap Eğitimi ve Cılavuz Köy Enstitüsü (1937-1950)”, Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç, Ed: Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, 2010, s.175-198
 • D14. Gümüşoğlu, F., “Ülkü”, Türkiye’de Düşünce Dergiciliği, Editör: Prof. Dr. Çağatay Özdemir-Prof. Dr. Galip Yüksel, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, s. 29-57.
 • D15. Gümüşoğlu, F., “Bir Arşiv İki Mektup: 48 Yıl Önce Planlanan ‘Yücel’e Kitap’ Hakkında Birkaç Söz”, Hasan-Ali Yücel, Editör: Kemal Kocabaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011, s.461-467.
 • D16. Gümüşoğlu, F., “Kars Cılavuz Köy Enstitüsü-Cılavuz Village Institute”, Düşünen Tohum Konuşan Toprak-Mindful Seed Speaking Soil, Haz: Ekrem Işın, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Nisan 2012, İstanbul, s. 70-93
 • D17. Gümüşoğlu, F., “Köy Enstitülerinde Örgütlenme Kültürü, Pakize Türkoğlu ve TÖS”, Pakize Türkoğlu’na Armağan, Haz: Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, Kasım 2012, s. 194-206
 • D18. Gümüşoğlu, F., “Ülkü Dergisi’nin ‘Direktörü Olarak’ M. Fuad Köprülü”, Ed.,Yahya,  Kültür Bakanlığı Yayınları, 2012
 • D19. Gümüşoğlu, F., “Köy Enstitülerinde Sosyoloji Eğitimi”, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 70 Yaşında, Haz: Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, Ocak 2013, s. 259-271
 • D20: Ayşe Alican, Songül Sallan Gül, H. Eylem Kaya, Firdevs Gümüşoğlu, “Gender And Family Policies in Turkey After The1980s”, Turkey in The Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transforations, Ed.: İhsan Kamalak-Hüseyin Gül, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2013, pp: 107-130
 • D21: Gümüşoğlu, F., “2003-2013 Yılları Arasında Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Editör: Prof.Dr. Muammer Tuna, Cilt II, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2013, s. 501-517, http://www.sosyolojikongresi.org/ekitap
 • D22. Gümüşoğlu, F., “Eğitim Tarihimizde Özgün Bir Uygulama Olan Köy Enstitüleri 75 Yaşında!”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, Güz 2014-Bahar 2015, s. 7-11
 • D23. Sallan Gül S., Alican, A., Gümüşoğlu, F., “Cumhuriyetin Aydınlanma Sembolleri: Kadınlar ve Köy Enstitüleri”,  MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, Güz 2014-Bahar 2015, s.89-114
 • D24. Gümüşoğlu, F., “İsmail Hakkı Tonguç’un Mektupları ve Klasik Eğitime Karşı Özgürleştirici Eğitim”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, Güz 2014-Bahar 2015, s. 129-148


E. Seçilmiş Makaleler:

 • E1. Gümüşoğlu, F., “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İktisatçı: Parvus Efendi”, Bilim ve Ütopya Dergisi, Eylül 2001.
 • E2. Gümüşoğlu, F., “Bedensel acılar, tutkuyla resim ve aşk: Frida Kahlo”, Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat 2001.
 • E3. Gümüşoğlu, F., “Fenerbahçe’nin Geçilemeyen Kürekçileri: Özdil Kardeşler”, Bilim ve Ütopya Dergisi, Mart 2001.
 • E4. Gümüşoğlu, F., Kemalist Milliyetçilik-Irkçı Milliyetçilik, Bilim ve Ütopya Dergisi, Haziran 2001.
 • E5. Gümüşoğlu, F., “İlk Radyo Stüdyosu ve Meçhul Sanatkar Ercümend Behzad (Lav)”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 13 Aralık 2003, s. 14873.
 • E6. Gümüşoğlu, F., “Mesleklerinde Öncü Kadınlar-İlkler”, Ajanda 2004, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.


F. Editörlük:

 • F1. Gümüşoğlu, F., 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım 2001.
 • F2. Gümüşoğlu, F., Terör, Şiddet ve Toplum, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005.
 • F3. Gümüşoğlu, F., MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, Güz 2014-Bahar 2015


Sergi

 • Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik (1928’den Günümüze), Fotoğraf Sergisi, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 26 Ekim 2000, Ankara.

 
Ödül:

 • Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü, Kar Dergisi, 31 Ekim 2013


  

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 14 Ocak, 2017